Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
Statut
al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
din 03/09/2010
Text actualizat cu urmatoarele acte:
– Hotararea nr. 1/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 26/05/2011
– Hotararea nr. 1/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
SECŢIUNEA 1
Dispozitii generale privind Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
Art. 1. – Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti este o organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata
din toti executorii judecatoresti din Romania numiti de ministrul justitiei in conditiile legii, cu organizare, functionare si
conducere autonome.
Art. 2. – Sunt membri ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti toti executorii judecatoresti care isi desfasoara
activitatea pe teritoriul Romaniei, numiti in functie de ministrul justitiei.
Art. 3. – Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare Uniunea, actioneaza pentru asigurarea
prestigiului si autoritatii profesiei de executor judecatoresc, avand ca scop principal reprezentarea si apararea intereselor
profesionale ale membrilor sai.
Art. 4. – (1) Uniunea dobandeste, potrivit legii, personalitate juridica de la data constituirii si adoptarii statutului de catre
primul Congres al Uniunii.
(2) Uniunea are sigiliu si sigla proprii.
(3) Sediul principal al Uniunii este in municipiul Bucuresti.
Art. 5. – Data de 10 mai este declarata Ziua executorului judecatoresc, Consiliul Uniunii urmand a hotari locul si
modalitatile de desfasurare a solemnitatilor legate de acest moment festiv.
Art. 6. – Uniunea conduce si coordoneaza la nivel national activitatea executorilor judecatoresti si urmareste respectarea
regulilor deontologice in activitatea acestora, potrivit Codului deontologic al profesiei, aprobat de Congresul Uniunii.
Art. 7. – Uniunea asigura cadrul corespunzator pentru perfectionarea nivelului profesional si a calitatii actelor intocmite de
executorii judecatoresti, prin:
a) informarea sistematica a executorilor judecatoresti cu privire la practica judiciara nationala in materia executarii silite si
doctrina de specialitate in aceasta materie, existenta atat la nivel national, cat si la nivelul prevederilor regulamentelor
europene;
b) introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea executionala;
c) organizarea de reuniuni, seminare, simpozioane si alte forme de instruire, precum si de schimburi de experienta intre
executorii judecatoresti, cu participarea unor personalitati si reprezentanti ai unor organizatii profesionale din tara si din
strainatate;
d) editarea unor publicatii proprii de specialitate;
e) organizarea controlului profesional, financiar si administrativ;
f) unificarea practicii executionale.
Art. 8. – Uniunea propune intocmirea unor proiecte de acte normative in legatura cu activitatea executionala, participand
la elaborarea acestora.
Art. 9. – (1) In cadrul Uniunii, executorii judecatoresti din circumscriptia fiecarei curti de apel se constituie in camera a
executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, denumita in continuare Camera.
(2) Din Camera fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.
Art. 10. – Uniunea si Camerele functioneaza prin autofinantare realizata din contributia membrilor sai si din alte surse,
potrivit prezentului statut.
Art. 11. – Uniunea si Camerele nu pot fi angajate politic prin actiunile membrilor lor.
SECŢIUNEA a 2-a
Dispozitii generale privind profesia de executor judecatoresc
Art. 12. – Profesia de executor judecatoresc este liberala si independenta.
Art. 13. – (1) Competenta materiala a executorilor judecatoresti este punerea in executare a dispozitiilor civile din titlurile
executorii, daca legea nu prevede altfel.
(2) Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.
Art. 14. – Competenta teritoriala a executorilor judecatoresti este reglementata prin Codul de procedura civila sau prin
legi speciale. CAPITOLUL II
Structura organizatorica
SECŢIUNEA 1
Uniunea
Art. 15. – Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul, Consiliul si presedintele.
Art. 16. – (1) Congresul Uniunii este constituit din presedintele si vicepresedintii Uniunii, presedintii si vicepresedintii
Camerelor si din membrii Consiliului Uniunii, cu exceptia Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfasura in
conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2).
(2) Congresul Uniunii se intruneste anual la convocarea Consiliului acesteia, potrivit legii.
(3) Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul
majoritatii membrilor prezenti.
(4) In cazul in care nu se realizeaza cvorumul prevazut la alin. (3), se face o noua convocare a Congresului Uniunii, in
aceleasi conditii, peste cel mult o luna. La aceasta convocare Congresul Uniunii este legal constituit prin prezenta
majoritatii delegatilor. Daca nici in aceasta situatie nu se realizeaza cvorumul legal, Congresul Uniunii se amana din nou
si va fi convocat de atatea ori pana cand se va realiza cvorumul prevazut in acest alineat.
Art. 17. – (1) Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numarul membrilor
Camerelor ori la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor.
(2) Convocarea Congresului extraordinar al Uniunii se face in termen de 7 zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute
la alin. (1), iar constituirea Congresului extraordinar se va realiza potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (4).
(3) Congresul extraordinar al Uniunii se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii.
Art. 18. – (1) Congresul Uniunii are urmatoarele atributii:
a) adopta Statutul Uniunii si Statutul Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
b) alege/revoca presedintele si cei 2 vicepresedinti ai Consiliului Uniunii;
c) alege/revoca Comisia de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
d) valideaza si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina, care va fi compusa din 15 membri din Camere diferite,
fara ca acestia sa detina sau sa poata ocupa alte functii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;
e) analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii;
f) aproba bugetul Uniunii si al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare lege, de Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind
executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
denumit in continuare regulament, sau de prezentul statut;
h) alege/revoca directorul si secretarul Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti
pentru un mandat de 3 ani;
i) aproba Codul deontologic al executorului judecatoresc;
j) aproba Regulamentul de functionare a Comisiei superioare de disciplina.
(2) Congresul adopta hotarari care sunt obligatorii pentru toti membrii Uniunii.
Art. 19. – (1) Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din cate un membru titular al fiecarei Camere.
(2) Alegerea presedintelui si a vicepresedintilor se face numai prin vot secret.
(3) Candidatura pentru functia de presedinte si vicepresedinte al Consiliului Uniunii se depune, cu cel putin 15 zile inainte
de data stabilita pentru alegeri, la sediul Uniunii si va fi insotita, in cazul candidatului la functia de presedinte, de
platforma-program a acestuia.
(4) Candidatul care intruneste majoritatea simpla din numarul voturilor exprimate va fi declarat ales.
(5) Presedintele, vicepresedintii si membrii Consiliului Uniunii au dreptul la indemnizatii platite din bugetul Uniunii.
Art. 20. – (1) Consiliul Uniunii se intruneste trimestrial si ori de cate ori este convocat de presedinte.
(2) Consiliul Uniunii isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(3) Hotararile Consiliului Uniunii se adopta cu majoritatea voturilor exprimate.
Art. 21. – Consiliul Uniunii are urmatoarele atributii:
a) solicita ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc;
b) intocmeste Tabloul executorilor judecatoresti, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se va
actualiza anual;
c) propune ministrului justitiei numarul necesar de birouri de executori judecatoresti si conditiile de desfasurare a
examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de definitivat;
d) repartizeaza executorii judecatoresti care au promovat examenul de admitere ca stagiar tinand cont de media si
optiunea candidatilor, precum si de posturile vacante de executor judecatoresc stagiar;
e) stabileste cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
f) reprezinta Uniunea in raporturile cu tertii pe plan intern si international, prin presedinte sau, in lipsa acestuia, prin unul
dintre cei 2 vicepresedinti;
g) stabileste cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Uniune in conditiile art. 33 alin. (1) lit. d) din lege;
h) stabileste si actualizeaza anual cuantumul cheltuielilor de executare;
i) intocmeste regulamentul de functionare a Comisiei superioare de disciplina, pe care il propune spre aprobare
Congresului Uniunii; j) stabileste si aproba modelul sigiliului executorilor judecatoresti, sigla si emblema Uniunii, precum si modelul firmelor
destinate birourilor de executori judecatoresti si Camerelor;
k) executa controlul profesional-administrativ asupra Camerelor cel putin o data la 2 ani, verificand si calitatea actelor
executionale, sau poate delega Colegiul director al Camerei cu efectuarea acestuia, conform prevederilor art. 59 din
lege;
l) stabileste indemnizatiile de conducere pentru presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii, organele de conducere
ale Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti si organele de conducere ale Centrului National de Pregatire si
Perfectionare a Executorilor Judecatoresti, precum si indemnizatiile de sedinta ale membrilor Consiliului Uniunii;
m) stabileste structura organizatorica si numarul persoanelor de specialitate si cu functii administrative din cadrul Uniunii
si al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
n) desemneaza 2 dintre membrii sai sa faca parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;
o) repartizeaza sarcini si responsabilitati Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
p) organizeaza si coordoneaza activitatea de editare a Buletinului executorilor judecatoresti din Romania;
q) aproba programul de pregatire si perfectionare a executorilor judecatoresti si cheltuielile Centrului National de
Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti;
r) aproba afilierea Uniunii la organizatiile profesionale internationale ale executorilor judecatoresti si cotele de contributie
la acestea;
s) accepta donatiile si legatele facute Uniunii si aproba sponsorizari;
t) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut;
u) stabileste cuantumul taxelor de inscriere si participare la examene;
v) intocmeste si actualizeaza permanent liste cuprinzand:
– executorii judecatoresti incompatibili, indicand temeiul incompatibilitatii;
– executorii judecatoresti care sunt suspendati din functie in temeiul art. 23 lit. a) si lit. b) teza a doua, lit. c), d) si e) din
lege;
– executorii judecatoresti stagiari, indicand biroul in care sunt angajati si data incheierii contractului individual de munca.
Art. 22. – Biroul executiv se compune din presedinte, cei 2 vicepresedinti si 2 membri ai Consiliului Uniunii.
Art. 23. – Biroul executiv al Consiliului Uniunii are urmatoarele atributii principale:
a) asigura activitatea permanenta a Consiliului Uniunii;
b) pregateste proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere si aprobare Consiliului Uniunii;
c) elaboreaza proiectul raportului anual de activitate al Uniunii;
d) elaboreaza proiectul de buget al Uniunii;
e) propune cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Uniune, in raport cu venitul realizat de acestia;
f) propune Consiliului Uniunii cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Casa de Asigurari a Executorilor
Judecatoresti, pentru garantarea responsabilitatii civile a acestora;
g) tine evidenta executorilor judecatoresti si a birourilor de executori judecatoresti si centralizeaza datele statistice privind
activitatea executionala pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;
h) duce la indeplinire hotararile Consiliului Uniunii si exercita orice alte atributii stabilite de acesta;
i) in exercitarea atributiilor sale, Biroul executiv emite decizii.
Art. 24. – (1) Presedintele Uniunii are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Uniunea in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile guvernamentale si
neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice, interne si internationale;
b) stabileste atributiile celor 2 vicepresedinti ai Consiliului Uniunii;
c) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Uniunii si stabileste prin negociere salariile acestora,
propunandu-le spre aprobare Consiliului Uniunii;
d) convoaca, prin intermediul Camerelor, sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv, comunicand in acest sens
ordinea de zi, si conduce aceste sedinte;
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 1. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
e) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Uniunii;
f) comunica executorilor judecatoresti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de
Consiliul Uniunii;
g) exercita orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut.
(2) Vicepresedintele desemnat de presedinte sau de Consiliul Uniunii exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia.
(3) Functiile de presedinte si vicepresedinte nu pot fi exercitate decat pe durata a doua mandate, care pot fi si succesive.
Durata unui mandat este de 3 ani. Mandatul nefinalizat se considera efectuat si va fi continuat de catre un delegat
interimar desemnat de Consiliul Uniunii.
(4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite dispozitii.
(5) Pe perioada mandatului atat presedintele, cat si vicepresedintii au obligatia de a exercita functia de executor
judecatoresc.
Art. 25. – (1) Comisia de cenzori a Uniunii este compusa din 3 membri, dintre care 2 executori judecatoresti alesi de
Congresul Uniunii si un expert contabil desemnat de Consiliul Uniunii.
(2) Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.
(3) Cenzorii isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii.
(4) Calitatea de cenzor este incompatibila cu orice alta functie eligibila in cadrul Uniunii.
Art. 26. – (1) Uniunea are patrimoniu si buget proprii. (2) Bugetul Uniunii este format din contributiile banesti ale membrilor sai, donatii, sponsorizari si din orice alte sume de
bani dobandite licit.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 1/2011 incepand cu 26.05.2011.
(3) Cota de contributie a fiecarui executor judecatoresc la Uniune se aproba de Consiliul Uniunii, la propunerea Biroului
executiv al Consiliului Uniunii.
(4) Cotele de contributie se platesc lunar.
(5) Pentru inscrierea la concursul in vederea ocuparii unui post de executor judecatoresc, candidatul va plati o taxa
stabilita de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Uniunii, in cota de 80%, iar restul de 20% se face venit la
Camere. Taxa se plateste la Camera odata cu depunerea dosarului.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 1/2011 incepand cu 26.05.2011.
SECŢIUNEA a 2-a
Camerele
Art. 27. – Camera are, potrivit legii, personalitate juridica, firma, stampila si sigilii proprii, iar sediul ei se afla in localitatea
in care functioneaza curtea de apel in circumscriptia careia se constituie.
Art. 28. – (1) Organul de conducere al Camerei este Colegiul director.
(2) Colegiul director este format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-7 membri.
(3) Colegiul director este ales de Adunarea generala a Camerei pentru o perioada de 3 ani dintre membrii acelei
Camere.
(4) Functionarea tuturor organelor Camerei se realizeaza potrivit prezentului statut.
Art. 29. – (1) Adunarea generala a Camerei se intruneste semestrial in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in
sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui, Colegiului director sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul
membrilor sai ori la solicitarea Consiliului Uniunii.
(2) Convocarea Adunarii generale a Camerei in sedinta ordinara se face cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru
tinerea acesteia, iar convocarea sedintei extraordinare se face cu cel putin 3 zile inainte, prin instiintarea membrilor sai,
cu mentionarea datei si a locului desfasurarii.
(3) Prezenta executorilor judecatoresti la lucrarile Adunarii generale a Camerei este obligatorie, absenta nemotivata
atragand sanctiunea prevazuta de art. 46 din lege.
Art. 30. – (1) Adunarea generala a Camerei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai.
(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, Colegiul director, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua data pentru
Adunarea generala a Camerei, in termen de cel mult 7 zile.
(3) Adunarea generala a Camerei adopta hotarari cu majoritatea voturilor celor prezenti.
Art. 31. – Adunarea generala a Camerei are urmatoarele atributii principale:
a) alege si revoca presedintele Colegiului director;
b) alege si revoca membrii Colegiului director si reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii;
c) alege si revoca Comisia de cenzori;
d) aproba bugetul anual si raportul Comisiei de cenzori;
e) stabileste cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Camera;
f) aproba propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatorica;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.
Art. 32. – Alegerea presedintelui, a vicepresedintelui si a reprezentantilor in Consiliul Uniunii si in Consiliul de disciplina al
Camerei, precum si a membrilor Colegiului director se face de Adunarea generala a Camerei prin vot secret, cu
majoritate simpla, dintre membrii Camerei cu o vechime neintrerupta in activitatea de executor judecatoresc de cel putin
10 ani si care indeplinesc conditiile prevazute de art. 15 lit. c) din lege.
Art. 33. – Colegiul director al Camerei lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea
simpla a voturilor exprimate.
Art. 34. – Colegiul director al Camerei se intruneste in sedinte ordinare lunar sau la convocarea presedintelui, in sedinta
extraordinara.
Art. 35. – Colegiul director al Camerei are urmatoarele atributii principale:
a) primeste cererile solicitantilor pentru ocuparea posturilor de executor judecatoresc, impreuna cu documentele
necesare in acest scop, inclusiv dovada achitarii taxei de inscriere si participare la concurs sau examen, si le inainteaza
Consiliului Uniunii, cu dovada achitarii de catre Camere a cotei de 80% din taxa specificata mai sus in contul Uniunii
Nationale a Executorilor Judecatoresti cu cel putin 10 zile inaintea datei stabilite pentru concurs, daca sunt indeplinite
cerintele prevazute de lege;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 2. din Hotarare nr. 1/2011 incepand cu 26.05.2011.
b) primeste contestatiile formulate impotriva rezultatelor concursului privind admiterea in profesie si le inainteaza
Consiliului Uniunii;
b
1
) verifica daca sediul biroului executorului judecatoresc dispune de spatiu corespunzator si dotari necesare desfasurarii
activitatii si conservarii arhivei in bune conditii; ___________
Litera b
1
) a fost introdusa prin punctul 2. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
b
2
) stabileste cuantumul taxei pentru primirea avizului de inscriere a biroului executorului judecatoresc la curtea de apel,
taxa ce se face venit la bugetul Camerei;
___________
Litera b
2
) a fost introdusa prin punctul 2. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
b
3
) elibereaza avizul pentru inscrierea biroului executorului judecatoresc la curtea de apel, dupa indeplinirea conditiilor
legale si statutare;
___________
Litera b
3
) a fost introdusa prin punctul 2. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
c) primeste certificatul de inregistrare a birourilor executorilor judecatoresti, eliberat de prim-grefierul curtii de apel, si il
comunica, de indata, compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii;
d) avizeaza cererile de angajare ale executorilor judecatoresti stagiari de catre executorul judecatoresc care a solicitat
postul de stagiar si verifica semestrial stadiul pregatirii si al formarii profesionale a executorilor judecatoresti stagiari;
e) solutioneaza sesizarile formulate impotriva executorilor judecatoresti si propune, dupa caz, luarea masurilor legale si
statutare;
f) deleaga, in cazurile prevazute de lege si de regulament, un executor judecatoresc din aceeasi circumscriptie a
judecatoriei sau dintr-o alta circumscriptie, care va asigura functionarea unui birou al executorilor judecatoresti pentru
indeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou;
g) informeaza Uniunea in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti, asupra numarului necesar de
executori judecatoresti si de executori judecatoresti stagiari;
h) reprezinta Camera in relatiile cu tertii prin presedinte, iar in lipsa acestuia, prin vicepresedinte;
i) difuzeaza Buletinul informativ al executorilor judecatoresti si aduce la cunostinta executorilor judecatoresti din
circumscriptia sa masurile privind unificarea practicii executionale;
j) desemneaza executorii judecatoresti din cadrul Colegiului director care vor efectua controlul dispus de Consiliul
Uniunii;
k) intocmeste si tine evidenta cauzelor executionale inregistrate in intreaga circumscriptie teritoriala;
l) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai, prezentand Adunarii generale a Camerei
rapoarte in acest sens;
m) asigura, prin personalul propriu de specialitate si administrativ, efectuarea lucrarilor de personal, a dosarelor de
pensii, a lucrarilor legate de acordarea concediilor si a altor drepturi de asistenta sociala privind executorii judecatoresti
si personalul angajat;
n) stabileste indemnizatia presedintelui si vicepresedintelui Colegiului director al Camerei si salarizarea personalului
angajat;
o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.
Art. 36. – (1) Presedintele Colegiului director al Camerei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Camera in raporturile cu tertii;
b) duce la indeplinire hotararile Colegiului director al Camerei si rezolva lucrarile curente;
c) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Camerei, cu avizul Colegiului director;
d) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale a Camerei, si ale Colegiului director al Camerei, prezentand periodic
rapoarte de activitate si propuneri pentru imbunatatirea activitatii;
e) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei, aprobate de Colegiul director;
e
1
) participa de drept la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Uniunii;
___________
Litera e
1
) a fost introdusa prin punctul 3. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
f) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.
(2) Functia de presedinte poate fi exercitata pe durata unui numar nelimitat de mandate. Durata unui mandat este de 3
ani.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Hotarare nr. 1/2011 incepand cu 26.05.2011.
(3) Vicepresedintele exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia.
Art. 37. – (1) Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) participa de drept la sedintele Colegiului director al Camerei;
b) are acces la toate documentele Camerei;
c) are dreptul la o indemnizatie stabilita de Consiliul Uniunii;
d) participa din partea Camerei la toate sedintele Consiliului Uniunii;
e) prezinta Consiliului Uniunii propunerile Adunarii generale a Camerei si ale Colegiului director, aparand interesele
acestora;
f) informeaza cu regularitate Adunarea generala si Colegiul director ale Camerei despre toate hotararile adoptate de
Consiliul Uniunii;
g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala a Camerei. (2) Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii va putea fi inlocuit de catre presedintele sau vicepresedintele Colegiului
director in situatia in care se afla in imposibilitate de a participa la sedintele Consiliului Uniunii.
Art. 38. – (1) Camera are patrimoniu si buget proprii.
(2) Bugetul Camerelor este format din contributii banesti ale executorilor judecatoresti, cota de 20% din taxa de inscriere
la concurs, taxa pentru primirea avizului de inscriere a biroului executorului judecatoresc la curtea de apel, donatii si
sponsorizari, precum si din orice alte sume de bani dobandite licit.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
(3) Abrogat prin punctul 5. din Hotarare nr. 1/2011 incepand cu 26.05.2011.
Art. 39. – (1) Comisiile de cenzori ale Camerelor sunt compuse din 3 membri alesi din randul executorilor judecatoresti.
(2) Comisiile de cenzori ale Camerelor verifica modul de executare a bugetelor Camerelor si prezinta anual un raport
Adunarii generale a Camerei.
(3) Personalul cu atributii financiar-contabile al Camerei este obligat sa puna la dispozitia Comisiei de cenzori a Camerei
toate evidentele si datele pentru efectuarea verificarilor.
SECŢIUNEA a 3-a
Executorii judecatoresti
Art. 40. – Executorii judecatoresti isi desfasoara activitatea in cadrul unor birouri, individual sau prin asociere in baza unui
contract de societate civila.
Art. 41. – (1) Biroul executorului judecatoresc va avea un sediu corespunzator pentru desfasurarea activitatii cu publicul
si pentru depozitarea, pastrarea si conservarea in bune conditii a arhivei si a valorilor, in circumscriptia in care a fost
numit.
(2) Executorul judecatoresc asigura securitatea sediului si ia masuri de protectie impotriva incendiilor, efractiilor sau altor
evenimente previzibile.
___________
Art. 41. – a fost modificat prin punctul 5. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
Art. 42. – (1) Programul de activitate al biroului executorului judecatoresc este obligatoriu de cel putin 8 ore zilnic, din
care 6 ore de activitate cu publicul.
(2) Orice modificare a programului de lucru se va comunica Colegiului director al Camerei.
Art. 43. – Biroul executorului judecatoresc si societatea civila profesionala nu sunt persoane juridice.
Art. 44. – (1) Toate neintelegerile de natura patrimoniala dintre executorii judecatoresti, inclusiv cele generate de
preluarea dosarelor intre birourile acestora, precum si cele privind formele asociative de desfasurare a activitatii
executionale urmeaza sa fie rezolvate pe cale amiabila.
(2) In caz contrar se va solicita concilierea Colegiului director al Camerei.
Art. 45. – Indiferent de forma de desfasurare a activitatii, in mod individual sau prin asociere, atributiile personale si
raspunderea pentru actele intocmite revin exclusiv executorului judecatoresc care le-a intocmit.
Art. 46. – Executorii judecatoresti sunt obligati sa respecte reglementarile legale si statutare in materie financiarcontabila, sub sanctiunea atragerii raspunderii juridice, conform legii.
Art. 47. – (1) Patrimoniul executorului judecatoresc are regimul juridic al bunurilor afectate exercitarii profesiei sale.
(2) Patrimoniul executorilor judecatoresti asociati are regimul juridic corespunzator aportului fiecarui membru al societatii
civile profesionale fara personalitate juridica constituite in acest scop.
(3) Creantele personale ale executorilor judecatoresti asociati au regimul juridic corespunzator aportului fiecarui membru
al societatii civile profesionale fara personalitate juridica constituite in acest scop.
(4) Creantele personale ale executorilor judecatoresti nu pot fi realizate prin urmarirea patrimoniului biroului executorilor
judecatoresti asociati decat dupa partajul intervenit cu ceilalti asociati.
SECŢIUNEA a 4-a
Executorii judecatoresti stagiari
Art. 48. – Pot fi executori judecatoresti stagiari persoanele care indeplinesc conditiile expres prevazute de dispozitiile
legii, care au promovat examenul de admitere in profesie si sunt angajate ale unui birou de executor judecatoresc sau
ale unei societati civile profesionale.
Art. 49. – Pot angaja executori judecatoresti stagiari numai executorii judecatoresti care indeplinesc conditiile prevazute
de art. 15 lit. c) din lege si au o vechime neintrerupta de minimum 10 ani in profesie.
Art. 50. – (1) Executorul judecatoresc stagiar este angajat prin contract individual de munca, incheiat pe perioada
determinata cu executorul judecatoresc in conditiile legii, regulamentului si ale prezentului statut.
(2) Un executor judecatoresc nu poate angaja mai multi executori judecatoresti stagiari in aceeasi perioada. CAPITOLUL III
Admiterea in profesie
Art. 51. – (1) Admiterea in profesia de executor judecatoresc se realizeaza prin una dintre urmatoarele forme:
a) ca urmare a promovarii examenului de definitivat organizat pentru executorii judecatoresti stagiari;
b) ca urmare a promovarii concursului sau examenului de admitere in profesie organizat pentru persoanele care au
exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica;
c) ca urmare a numirii persoanelor care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat si au
promovat examenul de definitivat in profesia din care provin.
(2) Persoanele care dobandesc calitatea de executor judecatoresc, indiferent de forma prin care acced, trebuie sa isi
inceapa activitatea primind avizul Camerei pentru inscrierea biroului executorului judecatoresc la curtea de apel, dupa ce
fac dovada achitarii unei taxe de inscriere in cuantumul propus de catre Colegiile directoare ale Camerelor, cu aprobarea
Consiliului Uniunii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Hotarare nr. 1/2011 incepand cu 26.05.2011.
Art. 52. – (1) Reprezentantii Uniunii in comisiile de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de admitere
in profesie ori de definitivat trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 15 lit. c) din lege, fiind propusi de
Camere si validati de Consiliul Uniunii.
(2) Nu pot face parte din comisiile prevazute la alin. (1) rudele si afinii candidatilor pana la gradul 4 inclusiv si nici
executorii judecatoresti indrumatori ai acestora.
CAPITOLUL IV
Drepturile, obligatiile si raspunderea executorilor judecatoresti
SECŢIUNEA 1
Drepturile executorilor judecatoresti
Art. 53. – Membrii Uniunii au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele reprezentative ale Uniunii si ale Camerelor, in conditiile prevazute in prezentul
statut;
b) sa participe la manifestarile organizate de Uniune si de Camera din care fac parte;
c) sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor Uniunii si ale Camerelor si sa primeasca informatiile solicitate;
d) sa poarte insemnele Uniunii;
e) sa beneficieze anual de concediu de odihna;
f) sa primeasca distinctii pentru merite deosebite, la propunerea Camerei din care fac parte sau a Consiliului Uniunii, in
conditii si modalitati ce vor fi stabilite ulterior;
g) sa beneficieze de asigurari sociale de stat, in conditiile legii;
h) sa isi exercite personal atributiile sau in asociere cu persoane compatibile si sa se bucure de stabilitate in functie,
neputand fi transferati in alta localitate fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
i) Abrogata prin punctul 7. din Hotarare nr. 1/2011 incepand cu 26.05.2011.
SECŢIUNEA a 2-a
Obligatiile executorilor judecatoresti
Art. 54. – Obligatiile membrilor Uniunii sunt urmatoarele:
a) sa respecte dispozitiile legii, precum si ale regulamentului;
b) sa respecte dispozitiile prezentului statut si hotararile Uniunii si ale Camerelor;
c) sa actioneze pentru realizarea scopului Uniunii;
d) sa respecte normele eticii si principiile deontologiei profesionale;
e) sa participe la adunarile si manifestarile initiate de organele de conducere ale Uniunii si Camerelor, la activitatile
profesionale, precum si la sedintele organelor de conducere din care fac parte;
f) sa pastreze secretul profesional;
g) sa achite cu regularitate cotele de contributie si cotizatiile stabilite de Uniune, de Camere si de Casa de Asigurari a
Executorilor Judecatoresti, pentru formarea bugetelor acestora;
___________
Litera g) a fost modificata prin punctul 6. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
h) sa aiba un comportament demn atat in afara profesiei, cat si in exercitarea acesteia;
i) sa raspunda in termenul stabilit la toate solicitarile Camerei sau ale Uniunii.
j) sa nu incheie contracte, conventii, protocoale sau orice alte inscrisuri cu privire la executarea silita si in legatura cu
aceasta, cu exceptia celor prevazute de lege;
___________ Litera j) a fost introdusa prin punctul 7. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
k) sa nu emita acte de publicitate cu privire la oferta serviciilor pe care le presteaza;
___________
Litera k) a fost introdusa prin punctul 7. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
l) sa aiba evidentiat si incasat cel putin onorariul minim, prevazut de legislatia in vigoare, in fiecare dosar executional, la
data declansarii procedurii executionale;
___________
Litera l) a fost introdusa prin punctul 7. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
m) sa se asigure pentru malpraxis, urmand a face dovada in acest sens Camerei din cadrul careia face parte.
___________
Litera m) a fost introdusa prin punctul 7. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012.
SECŢIUNEA a 3-a
Raspunderea executorilor judecatoresti
Art. 55. – (1) Executorul judecatoresc raspunde pentru modul in care isi indeplineste atributiile, disciplinar sau civil, in
conditiile legii, regulamentului si ale prezentului statut.
(2) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina al Camerei.
(3) Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la
comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii, care judeca in complet de 5 membri.
(4) Hotararea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel in a carei
raza teritoriala se afla sediul biroului executorului judecatoresc in cauza.
(5) Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de
prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
(6) Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de Asigurari a
Executorilor Judecatoresti, constituita in acest scop, potrivit legii.
Art. 56. – Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinara.
Art. 57. – (1) Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. a), b) si c) din lege pot exercita functii
eligibile, la urmatoarele alegeri, numai la nivelul Camerei.
(2) Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. a) si b) din lege sunt reabilitati dupa un termen de
6 luni de la data aplicarii sanctiunii, daca in aceasta perioada nu savarsesc o noua abatere.
(3) Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. c) din lege sunt reabilitati dupa un termen de un an
de la data achitarii amenzii, daca in aceasta perioada nu savarsesc o noua abatere.
(4) Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. d) din lege sunt reabilitati dupa un termen de 3 ani
de la expirarea perioadei de suspendare, daca in aceasta perioada nu savarsesc o noua abatere.
CAPITOLUL V
Pregatirea si perfectionarea executorilor judecatoresti
Art. 58. – Pregatirea profesionala continua reprezinta totalitatea activitatilor planificate de pregatire teoretica si practica
desfasurate de executorii judecatoresti in vederea dobandirii sau imbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si aptitudini
profesionale, in scopul cresterii calitatii actului executional si a nivelului de performanta in domeniul respectiv.
Art. 59. – Managementul activitatilor de pregatire profesionala continua este realizat de Consiliul Uniunii prin Programul
national de pregatire profesionala continua.
Art. 60. – (1) In aplicarea art. 7 lit. a), b), c), d) si f) din prezentul statut, precum si a art. 41
1
din lege, Uniunea
coordoneaza activitatea Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti.
(2) Organizarea si functionarea Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti sunt stabilite
prin Regulamentul de functionare si perfectionare al Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor
Judecatoresti, aprobat de catre Consiliul Uniunii.
(3) In cadrul Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti functioneaza o comisie
stiintifica ce va fi consultata de catre Consiliul Uniunii in probleme de modificari legislative, analize stiintifice, studii etc.
Art. 61. – Participarea la pregatirea profesionala efectuata prin Centrul National de Pregatire si Perfectionare a
Executorilor Judecatoresti este obligatorie si se face cel putin o data la 3 ani.
Art. 62. – Neparticiparea la pregatirea profesionala inauntrul termenului de 3 ani la Centrul National de Pregatire si
Perfectionare a Executorilor Judecatoresti duce la sesizarea Colegiului director al Camerei din care face parte executorul
judecatoresc respectiv, cu propunerea de aplicare a unei sanctiuni conform legii si art. 46 din lege.
Art. 63. – Modulele de pregatire, numarul de participanti si perioada acestora vor fi stabilite de catre conducerea Centrului
National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti si vor fi adoptate de catre Consiliul Uniunii.
Art. 64. – La absolvirea perioadei de perfectionare se va sustine un test si in functie de rezultatul acestuia se va aplica
sau nu masura obligativitatii reluarii cursului de catre participanti la un modul viitor inauntrul acestui termen de 3 ani.
Art. 65. – Centrul National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti va elibera un certificat de absolvire
la sfarsitul perioadei de pregatire profesionala. Art. 66. Abrogat prin punctul 8. din Hotarare nr. 1/2012 incepand cu 30.05.2012. CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 67. – (1) Aprobarea statutului si primele alegeri ale organelor de conducere ale Uniunii si ale Camerelor se vor
efectua de primul Congres al executorilor judecatoresti si, dupa caz, de Adunarea generala a Camerelor.
(2) Congresul de constituire a Uniunii se va compune din presedintii si vicepresedintii Camerelor si din cate un membru
desemnat al acestora, cu exceptia Camerei de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, care va desemna 3 membri.
Art. 68. – Modificarile prezentului statut si corelarea cu actele normative ulterioare se vor face de catre Consiliul Uniunii,
urmand sa fie ratificate de Congresul Uniunii.
Art. 69. – (1) Cheltuielile de executare silita sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul statut.
(2) Codul deontologic al executorului judecatoresc este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul
statut.
Art. 70. – Dupa adoptare, prezentul statut se comunica ministrului justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I. ANEXA Nr. 1
CHELTUIELI DE EXECUTARE SILITA
Nr.
crt.
Activitatea Suma (lei)
1. Inregistrare Pana la: 1,00
2. Formare dosar Pana la: 10,00
3. Redactare adresa Pana la: 10,00
4. Proces-verbal de indeplinire a procedurii Pana la: 20,00
5. Cheltuieli de transport In functie de distanta si de mijlocul de transport
6. Cheltuieli de transmitere prin posta In functie de valoarea timbrelor necesare pentru
modalitatea de transmitere
7. Emiterea somatiei Pana la: 10,00
8. Proces-verbal de sechestru Pana la: 30,00
9. Proces-verbal de situatie Pana la: 50,00
10. Notarea somatiei in cartea funciara Pana la: 50,00
11. Publicatie de vanzare mobiliara Pana la: 30,00
12. Publicatie de vanzare imobiliara Pana la: 50,00
13. Emitere adresa poprire pe fiecare tert poprit Pana la: 10,00
14. Emitere adresa de radiere a somatiei din
cartea funciara
Pana la: 50,00
15. Proces-verbal de licitatie Pana la: 50,00
16. Proces-verbal de distribuire sume Pana la: 100,00
17. Act de adjudecare Pana la: 300,00
18. Proces-verbal de constatare Pana la: 100,00
19. Arhivare dosar Pana la: 30,00ANEXA Nr. 2
CODUL DEONTOLOGIC
al executorului judecatoresc
CAPITOLUL I
Principii generale
Art. 1. – Rolul prezentului cod este acela de a formula standarde ale conduitei executorului judecatoresc, pentru ca
aceasta sa fie conforma cu onoarea si demnitatea profesiei sale.
Art. 2. – Executorii judecatoresti sunt obligati sa respecte regulile de conduita morala si profesionala cuprinse in prezentul
cod.
Art. 3. – Executorii judecatoresti sunt independenti din punct de vedere profesional si se supun numai Constitutiei
Romaniei, legii, statutului profesiei si prezentului cod.
CAPITOLUL II
Conduita executorului judecatoresc
Art. 4. – Ideile care guverneaza activitatea executorului judecatoresc sunt independenta profesionala, respectarea legilor,
onoarea, probitatea, confidentialitatea, organizarea, eficacitatea si perseverenta.
Art. 5. – Indeplinirea corecta si in timp util a atributiilor profesionale confera substanta principiului integritatii profesionale.
Art. 6. – Corectitudinea si integritatea morala sunt valori fundamentale pe care executorul judecatoresc este obligat sa le
respecte atat in timpul serviciului, cat si in afara acestuia.
Art. 7. – Datoria fiecarui executor judecatoresc este sa pastreze secretul profesional, cu exceptia dispozitiilor legale sau
statutare contrare. Aceasta obligatie nu este limitata in timp.
Art. 8. – Organizarea riguroasa a activitatii executorului judecatoresc se face in scopul satisfacerii celor mai exigente
standarde de calitate si eficacitate a muncii.
Art. 9. – Respectarea si aplicarea principiilor enuntate constituie un deziderat si un scop al exercitarii profesiei de
executor judecatoresc. Respectarea lor se impune chiar si in afara exercitarii activitatii profesionale, executorul
judecatoresc fiind obligat sa se abtina de la savarsirea de fapte ilegale sau contrare dispozitiilor statutare ale asociatiei
profesionale din care face parte, de natura a aduce atingere principiilor fundamentale, ordinii publice si bunelor moravuri
sau demnitatii profesiei de executor judecatoresc.
Art. 10. – Executorii judecatoresti au indatorirea de a se preocupa in mod constant de actualizarea cunostintelor
profesionale si de mentinerea lor la un nivel corespunzator de competenta profesionala.
CAPITOLUL III
Relatia executorului judecatoresc cu clientii
Art. 11. – Executorul judecatoresc trebuie sa asigure transparenta activitatii sale in relatiile cu clientul de care este
angajat, precum si cu tertele persoane, sub rezerva respectarii obligatiei de confidentialitate. Lipsa de transparenta poate
aduce prejudicii grave imaginii profesiei de executor judecatoresc si este interzisa cu desavarsire.
Art. 12. – Executorul judecatoresc va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei sau a
asociatiei profesionale.
Art. 13. – Executorul judecatoresc isi va sprijini colegii in exercitarea profesiei, in aplicarea si apararea prezentului cod. El
va raspunde favorabil la cererea de consultanta a acestora si ii va ajuta in situatii dificile, in limita posibilitatilor sale, in
special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic.
Art. 14. – Executorul judecatoresc va tine cont de opiniile si practicile colegilor, in masura in care acestea nu contravin
principiilor generale cuprinse in prezentul cod.
Art. 15. – Se interzice executorului judecatoresc orice manifestare de concurenta neloiala, iar exercitarea profesiei se
face exclusiv pe criterii de competenta teritoriala si profesionala.
CAPITOLUL IV
Relatiile executorilor judecatoresti cu magistratii si avocatii
Art. 16. – Executorul judecatoresc va da dovada de respect fata de magistrati si avocati, dar, in acelasi timp, isi va
exercita atributiile in mod constiincios si fara teama, fara a tine cont de propriile sale interese.
Art. 17. – Executorul judecatoresc nu trebuie in niciun moment sa furnizeze magistratului sau avocatului, cu buna stiinta,
o informatie falsa sau de natura sa il induca pe acesta in eroare. CAPITOLUL V
Relatiile dintre executorii judecatoresti si organele de conducere
Art. 18. – Executorii judecatoresti alesi in organele de conducere nu vor putea folosi in niciun mod aceste functii in scopul
obtinerii unor avantaje sau exclusivitati.
Art. 19. – In exercitarea functiilor de conducere, executorii judecatoresti trebuie sa se preocupe de organizarea activitatii
personalului, sa manifeste initiativa si spirit de responsabilitate. In luarea deciziilor ei trebuie sa acorde intotdeauna
prioritate intereselor profesiei si asociatiei profesionale.
Art. 20. – Executorii judecatoresti alesi in organele de conducere vor acorda o deosebita atentie functiilor ocupate si vor
raspunde tuturor convocarilor.
Art. 21. – Executorul judecatoresc este obligat sa respecte neconditionat toate hotararile organelor de conducere.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 22. – Codul deontologic al executorilor judecatoresti se aproba de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor
Judecatoresti.
Art. 23. – Orice modificare a prezentului cod va fi supusa aprobarii Congresului.
Art. 24. – De la data adoptarii de catre Congres, prezentul cod devine norma de conduita morala obligatorie pentru toti
executorii judecatoresti din Romania.
Art. 25. – Nerespectarea normelor deontologice atrage raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc.

Nr. crt. Activitatea Suma
1 Înregistrare Până la: 1,00
2 Formare dosar Până la: 10,00
3 Redactare adresă Până la: 10,00
4 Proces-verbal de îndeplinire a procedurii Până la: 20,00
5 Cheltuieli de transport În funcţie de distanţă şi de mijlocul de transport
6 Cheltuieli de transmitere prin poştă În funcţie de valoarea timbrelor necesare faţă de modalitatea de transmitere
7 Emiterea somaţiei Până la: 10,00
8 Proces-verbal de sechestru Până la: 30,00
9 Proces-verbal de situaţie Până la: 50,00
10 Notarea somaţiei în Cartea funciară Până la: 50,00
11 Publicaţie de vânzare mobiliară Până la: 30,00
12 Publicaţie de vânzare imobiliară Până la: 50,00
13 Emitere adresă poprire pe fiecare terţ poprit Până la: 10,00
14 Emitere adresă de radiere a somaţiei din Cartea funciară Până la: 50,00
15 Proces-verbal de licitaţie Până la: 50,00
16 Proces-verbal de distribuire sume Până la: 100,00
17 Act de adjudecare Până la: 300,00
18 Proces-verbal de constatare Până la: 100,00
19 Arhivare dosar Până la: 30,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*