ee_banci

Licitatie bunuri imobile:

– Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel mai târziu până la data si ora stabilite in publicatia de vanzare, a consemnat cu titlu de cautiune la banca si in contul specificat, la dispoziţia executorului , 10% din preţul de începere a licitaţiei. In cazul necastigarii licitatiei, cautiunea depusa se restituie, la cerere.
– Dovada consemnării se ataşeaza ofertei de cumpărare. Anumite institutii cer depunerea ofertei scrise cu 5-7 zile inaintea datei la care are loc licitatia sau trimiterea ofertei in plic sigilat, in atentia executorului.
– Debitorul nu poate licita in cadrul licitatiei publice nici personal, nici prin alte persoane interpuse.
– Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în publicaţiile de vanzare.
– Adjudecatarul imobilului va plati preţul imobilului în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de cauţiunea depusă în contul preţului.
– Dacă adjudecatarul nu plateste preţul în termenul prevăzut de 30 de zile, imobilul se va scoate din nou la vânzare în contul adjudecatarului, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ.
– Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate şi pentru a fi înscris în cartea funciară.
– Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar.
– De la data intabulării imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini.

Licitatie bunuri mobile:
Modalitatea de desfasurare a licitatiei este aceeasi ca la licitatia bunurilor imobile.
Depunerea garantiei de 10% este obligatorie.
– După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să depună întregul preţ, imediat sau in maxim 5 zile de la tinerea licitatiei, daca este si creditorul de acord.
– Dacă preţul nu se va depune potrivit aliniatului precedent, se va relua licitaţia sau, după caz, o altă modalitate de valorificare a bunului, iar primul adjudecatar este răspunzător atât de scăderea preţului obţinut la a doua vânzare, cât şi de cheltuielile făcute pentru aceasta.
– Dovada eliberată fiecărui adjudecatar constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute;
– În toate cazurile, predarea bunului se va face după achitarea integrală a preţului; până la predare adjudecatarul suportă riscul pieirii bunului adjudecat.